X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

یاری فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

دانلود مقاله تغییردرترکیبات اتمسفرشهر

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله تغییردرترکیبات اتمسفرشهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تغییردرترکیبات اتمسفرشهر


دانلود مقاله تغییردرترکیبات اتمسفرشهر

ترکیبات اتمسفر سطوح شهری با نواحی مجاورانها متفاوت است. اتمفسرشهرها-دارای مواد الاینده به ویژه دود-گازهای الوده زا-ایروسول ها(3) -ومواد رادیو اکتیویته است.این ذرات الاینده-یک منبع گرمایی محسوب می شوند.ذرات کربن -سرب-الومینیوم وترکیبات سیلیکاته را تحت عنوان ایروسول می نامند. وسعت یا اندازه شهر- تراکم ساختما نها و نوع فعالیتهای انسان - از عوامل مهم تاثیر گذار بر تولید ذرات الاینده در شهرها است.

دومین گروه الاینده های اتمسفر شهرها -گازهای الوده زاهستند. فعالیتهای صنعتی -کارخانجات- سوخت های فسیلی در کارخانه ها ومساکن وفعالیتها ی ترافیکی وعبور ومرور وسایل نقلیه در شهرهاازمهمترین عوامل تولید کننده گازهای الاینده محسوب می شوند.

در نتیجه تمرکز این گازها وذرات ایروسول ها-درجه حرارتهای اتمسفر شهر افزایش یافته و گاهی اختلاف دمای اتمسفر شهر یا حومه ان به حدود 12 تا 14 درجه سانتی گراد

یکی از مهمترین اثار تمرکز مواد الاینده در اتمفسرشهرها -مساله وارونگی دما (اینورژن حرارتی) است.به ویژه طی فصل زمستان ودر اوایل صبح -دودوگازهای الاینده در اتمسفر شهر تجمع یافته و منجر به تشکیل یک لایه الوده هوا می شوند که به دلیل گرما ی زیاد در این لایه-وارونگی دما رخ می دهد .در این هنگام جریان هوا ضعیف گردیده وتابش طول موج بلند به حد اکثر می رسد و نتیجه ان مه دود تشعشعهی همراه با وارونگی دما وکاهش میدان دید خواهد بود.

اثر دیگر تمرکز مواد الاینده در هوا ی شهر - مربوط به کاهش تابش ورودی خورشید است.

مطالعات انجام شده در شهرهای بزرگ انگلستان حاکی از ان است که به دلیل مه دود غلیظ در سطوح شهری -میزان تابش ورودی خورشید بین 25 تا 55 درصد کاهش میابد.

تمرکز الاینده ها و ایجاد مه دود غلیظ در شهر تهران طی فصل تابستان منجر به ممانعت نور مستقیم و پرتوهای خورشید به اتمسفر شهر می شود وبه تبعیت از ان هوا در وسط روز -کمی تاریک به نظر می رسد.این موضوع به دلیل افزایش در ضریب پخش و شکست نور خورشید در اتمسفر الوده شهر است .تمرکز زیاد

شامل 5 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تغییردرترکیبات اتمسفرشهر

پروژه بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران. doc


پروژه بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 110 صفحه

 

چکیده:

این تحقیق که با عنوان بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد .

 

مقدمه:

مهارتهای خاص نیاز نداشته باشند در میان مشاغل حرفه ای جهان آموزش های پیش از خدمت بخش جدا ناشدنی و انکار نا پذیر ان شغل به شمار می آید و همة داوطلبان چنان مشاغلی باید گواهینامه های علمی و فنی استواری مبنی بر طی موفقیت آمیز دوره حرفه ای پیش از خدمت را ارئه دهند تا پروانه آغاز کار دریافت دارند .

مدیریت آموزش و پرورش در شمار یکی از مشاغل حرفه ای است که به دلیل اهمیت و تأثیر عظیمی که در سرنوشت دانش آموزان دارد پرداختن به آن بدون گذراندن دورة آموزش پیش از خدمت و احراز و شایستگیهای علمی ، فنی و اخلاقی یا در موارد ویژه طی دوره های آموزش ضمن خدمت نباید مجاز شمرده شود .

هم اکنون در سراسر جهان پیشرفته برای مدیران آموزشگاهها و دیگر مسئولانی که در نظام های آموزش و پرورش به مدیریت می پردازند دوره های حرفه ای و تخصصی گوناگونی در دانشگاهها و دیگر مراکز آموزشی عالی بر پاشده و داوطلبان چنان مشاغلی با طیب آن دوره ها خود را برای کار مدیریت و ادارة نهادهای آموزشی آماده می سازند . از سوی دیگر در نظام آموزش و پروورش بشیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه اقتصادی اجتماعی رسم و سنت کهن آن است که از میان جامعه معلمان آنان را که درخشش و شلیستگی فنی و شغلی در کار تدریس دارند به کار مدیریت آموزشگاه یا سازمان آموزش و پرورش منصوب کنند ، در این زمینه بی آنکه در اهمیت سابقه آموزش برای مدیران آموزشگاهها یا واحدهای آموزش و پرورش تردید شود باید یاآور شد که در مرتبة نخست مهارتهای لازم برای اداره کردن یک آموزشگاه یا واحد آموزشی و تجربة کامیاب معلمان در اتاق درس ارتباطی ندارد و مردر مرتبة دوم تجربه ممتد تدریس ویژگیهای معلمی می تواند در راه اعمال مدیریت مؤثر آموزشی موانع غیر لازم پدید آورد . کامیابی در کار مدیریت اموزشگاهها و مشاغل کلیدی و سیاست گذاری نظام آموزش و پرورش به‌اگاهی ها و دانش های خاص و دیگری جز هنر معلمی وابسهاست هم اکنون گروه بس عظیمی از کارکنان آموزش و پرورش کشور عهده دار وظیفة مدیریت و کارگردانی مناطق و ادارات ستادی و اجرایی آموزش و پرورش و سازمانهای سیاست گذاری نظام در سراسر کشور هستند و شایسته آن است که همة نامزدان و دارندگان شغل مدیریت در همة رده های آموزشی کشور هرگز به مقام مدیریت منصوب یا در آن مقام تثبیت نشوند مگر پیش از انتصاب یا در زمان تصدی دوره ای را به صورت شرایط و ابزار ابقای شغل مدیریت با کامیابی طی کرده یا طی نمایند البته تا زمانب که چنین آرمانی به تحقق برسد باید تلاش شود تا مدیران مشاغل و داوطلبان دستیابی به مشاغل مدیریت بیش از تصدی یا در زمان تصدی بتواند با طی دوره های خاص مدیریت خود را با شایستگیهای علمی و فنی مجهز گردانند و با نگرشها و دیدگاههای امروز دانش مدیریت آشنا شوند .

در وضع آرمانی همة دانشکده های علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و مدیریت کشور باید تجهیز شوند تا با همکاری وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل اجرائی مناطق دوره های گوناگون مدیریت برای مدیران شاغل و داوطلبان مدیریت برپا دارند آنان پس از طی آن دوره ها بتوانند با کامیابی و تسلط بیشتر به وظیفة سنگین ،‌پیچیده و دشوار هدایت و رهبری نظام آموزشی بپردازند و تراز بهره وری نظام را افزایش دهند

بنابراین آموختن مدیریت آموزشی با توجه به گسترش وظایف و پیچیدگی آن ضرورت دارد زیرا نباید مراکر آموزشی و اداری را ددر اختیار کسانی قرار داد که آگاه به علوم و فنون و مهارتهای مرتبط با مدیریت آموزشی نباشند ، آنچه امرئز قابل لمس است این است که اهمیت نقش مدیر آموزشی و ضرورت تربیت او هعنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و از این رو غالباً اقدام چشمگیری در زمینة تربیت مدیر مشاهده نمی شود در صورتی که با توجه به اهمیت نقش آموزش و پرورش و مدیریت آن آموزش و تربیت افرادی که بتوانند در همة سطوح و رده های نظام آموزش و پرورش رسمی نقش های رهبری و مدیریت را عهده دار شوند بیش از بیش ضرورت می یابدد بیشینة معلمی و تجربه های ناشی از آن گرچه زمینه ساز خوب و لازمی برای ایفای وظایف و رهبری یک مرکز آموزش است ولی به تنهایی کافی نیست مدیران آموزشی باید علاوه بر آن در حیطة معارف ، علوم و فنون و مهارتهای مرتبط با آموزش و پرورش و مدیریت به اندازة کافی آموزش ببینند و پس از طی آموزشهای لازم باید طبق ضوابطی وقیق و مشخصی انتخاب شوند و اینک آنچه پیش روی دارید تحقیقی است که ویژگیهای مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ را با آیین نامه انتصاب مدیران مطابقت نموده است ، امید است که یافته های این تحقیق بتواند به کاربرد ضوابط در انتخاب مدیران مقاطع مختلف آموزشی کمک نماید .

 

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات

 مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

روش انجام تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

محدودیتهای تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

خلاصه از سایر فصلها

فصل دوم : ادبیات و پیشینة تحقیق

مقدمه

ادبیات

سابقة موضوع تحقیق

فصل سوم : روش تحقیقی

مقدمه

عنوان تحقیق

اهداف کلی تحقیق

نوع تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

ابزار تحقیق

محدودیت های تحقیق

موقعیت تاریخی و جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ

اطلاعات کلی درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مأخذ

ضمائم

 

فهرست جداول:

جدول شماره 1 ( میزان تحصیلات مخاطبین )

جدول شماره 2 ( رشته تحصیلی مخاطبین )

جدول شماره 3 ( سابقه رسمی مخاطبین )

جدول شماره 4 ( سابقه خدمت در شهرستان مخاطبین )

جدول شماره 5 ( سابقه خدمت در پست مدیریت مخاطبین )

جدول شماره 6 ( سابقه خدمت قبل از مدیریت مخاطبین )

جدول شماره 7 ( بومی وو غیر بومی بودن مخاطبین )

جدول شماره 8 ( انتصاب قبل و بعد از انتصاب مخاطبین )

جدول شماره 9 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )

جدول شماره 10 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )

جدول شماره 11 ( نظر خواهی از مخاطبین )

جدول شماره 12 ( مدرک تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )

جدول شماره 13 ( میزان مطالعه مخاطبین )

جدول شماره 14 ( زمان انتصاب مخاطبین )

جدول شماره 15 ( رشته تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )

 

منابع ومأخذ:

میر کمالیسید محمد رهبری و مدیریت آموزشی نشر رامین چاپ آذروش آبان 73

علاقه بند علی مقدمات مدیریت آوزشی نشر روان چاپ حیدری پاییز 75

علی آبدی علیرضامدیران جامعه اسلامی نشر رامین چاپ آذروشپاییز 72

واثقی قاسم درسهایی از اخلاق نشر سازمان چاپ اشکان تابستان 75

مدیریت تبلیغات اسلامی

قبادیخدادادخلاصه نتایج یک تحقیق مجله فصلنامهمدیریت در آموزش و پرورش شماره مسلسل 13 بهار 74 معاونت تأمین و تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش

صباغیان زهراتأثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش موفقیت و کارآیی مدیران


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران. doc

دانلود فایل سیانوژن مد سامسونگ i9100g با ورژن OJPLP6 با لینک مستقیم

اختصاصی از یاری فایل دانلود فایل سیانوژن مد سامسونگ i9100g با ورژن OJPLP6 با لینک مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

دانلود فایل سیانوژن مد سامسونگ i9100g با ورژن OJPLP6 با لینک مستقیم

 

cm-13.0-20161120-UNOFFICIAL-i9100g

 

Image result for I9100G

 

میتوانید فایل سیانوژن مد  این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

با تشکرَ


دانلود با لینک مستقیم


دانلود فایل سیانوژن مد سامسونگ i9100g با ورژن OJPLP6 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ I9100G با ورژن OJPLP6 با لینک مستقیم

اختصاصی از یاری فایل دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ I9100G با ورژن OJPLP6 با لینک مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ I9100G با ورژن OJPLP6 با لینک مستقیم

 

I9100GJPLP9-I9100GOJPLP6

Image result for I9100G

 

میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

با تشکرَ

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ I9100G با ورژن OJPLP6 با لینک مستقیم

دانلود مقاله مشارکت تجارتی (جوینت ونچر) JOINT VENTURE

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله مشارکت تجارتی (جوینت ونچر) JOINT VENTURE دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مشارکت تجارتی (جوینت ونچر) JOINT VENTURE


دانلود مقاله مشارکت تجارتی (جوینت ونچر) JOINT VENTURE

فصل اول:

جوینت ونچر (مشارکت تجارتی)

Joint Venture اصطلاحی است انگلیسی که در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ بکار رفته است بعضیها با توجه به اینکه این اصطلاح برای اولین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتیاز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشارکت تعبیر نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی شرکت را به خود می گیرد.

اکثر قریب به اتفاق مشارکتهای تجارتی بین‌المللی در ایران به نوعی با مقوله سرمایه گذاری خارجی مرتبط می باشند در حقوق ایران و بیشتر نظامهای حقوقی دو قسم مشارکت تجارتی که عبارتند از مشارکت تجارتی قراردادی یا مدنی و مشارکت تجارتی شرکتی یا حقوقی از یکدیگر قابل تشخیص می باشند که مشارکت تجارتی قراردادی یا مدنی به جهت عدم برخورداری از شخصیت حقوقی و پیامدهای ناشی از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است در عوض مشارکت تجارتی شرکتی یا حقوقی (J.V) معمولاً در قالب یکی از اقسام شرکتهای تجاری مشمول قانون تجارت شکل خارجی و نمود عینی به خود می گیرد و مورد استقبال و توجه سرمایه گذاران خارجی و شرکاء محلی ایرانی واقع گشته و مشارکتهای بین‌المللی در قلمرو ایران عمدتاً در این قالب تحقق می یابد. مبنای حقوقی و قانونی مشارکتهای تجارتی بین‌المللی خارجیان با شرکاء ایرانی حسب مورد قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 و قانون تجارت و نیز قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشد با تصویب قانون اساسی و با خصوص با توجه به نحوه نگارش اصول 44 و 81 قانون اساسی اشکالات و ایراداتی در خصوص مشروعیت یا عدم مشرویت قانونی مشارکت و سرمایه گذاران اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی میان صاحبنظران و دست اندرکاران امور حقوقی و  اقتصادی مطرح گردیده است به هر تقدیر نیاز روز افزون غیرقابل اجتناب کشور به بهره گیری از سرمایه، تکنولوژی توانائیها و مهارتهای مدیریتی سرمایه گذاران خارجی، غلبه و بکاربردن این مشارکت (مشارکت تجاری)‌(j.v) را در عرصه علم و عمل در پی داشته است.


فصل دوم:

اقسام مشارکت تجارتی بین‌المللی در حقوق ایران

اگرچه امروزه از تاسیس حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی برای سامان بخشیدن به فعالیت های متنوع و مختلفی استفاده می شود و طرفین قراردادهای مشارکت بین‌المللی روابط حقوقی عدیده خود را حتی الامکان در این قالب جای می دهند به گونه ای که استفاده از این نهاد حقوقی نه فقط شامل مشارکتهای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بلکه در پاره ای موارد اشخاص حقوقطی حقوق عمومی اعم از سازمانها و ادارات و وزارتخانه ها و حتی دولتها می شود در عین حوزه استفاده و به کارگیری این چهارچوب حقوقی چنان وسیع و گسترده است که هم قراردادهای نفت شامل قراردادهای مربوط به اکتشاف و استخراج و تولید و بهره برداری و فروش را در بر می گیرد و هم قلمرو امور بانکی و مالی و اعتباری را شامل می شود و در عین حال قراردادهای مربوط مطالعات پروژه و اجرای امور ساختمانی و زیر بنا ملی همچون احداث اسکله، فرودگاه و آبراههای بین‌المللی را در برمی گیرد.

...

 

 

23 ص فایل Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مشارکت تجارتی (جوینت ونچر) JOINT VENTURE
1 2 3 4 5 ... 382 >>