X
تبلیغات
رایتل

یاری فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

فایل کارورزی 3 علوم تربیتی

اختصاصی از یاری فایل فایل کارورزی 3 علوم تربیتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل کارورزی 3 علوم تربیتی


فایل کارورزی 3 علوم تربیتی

کارورزی 3 علوم تربیتی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 43

 

 

 

 

چکیده

با عنایت حضرت باری تعالی این پروژه از دوره های کارورزی در سه فصل تدوین گردیده است.بخش اول از فصل یک،شامل ویژگی ها و هویت یابی کارورز.بخش دوم،تاثیر موقعیت های فیزیکی،عاطفی،ساختار و سازمانی مدرسه در امر تدریس و بخش سوم حاوی فلسفه اهداف کارورز از گذراندن دوره ی تربیت معلم و کارورزی است.فصل دوم مربوط می شود به طراحی طرح های آموزشی و اجرای آن طرح ها به شکل عملی در کلاس درس و در انتها،فصل سوم با کنش پژوهی با اقدام پژوهی خودم در باب یکی از موضوعات عدیده ی نظام آموزشی در ایران و ارایه راه حل هایی جهت بهبود و رفع و رجوع آن که امیدوارم مقبول طبع واقع گردد.


دانلود با لینک مستقیم


فایل کارورزی 3 علوم تربیتی

فایل کارورزی 3

اختصاصی از یاری فایل فایل کارورزی 3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل کارورزی 3


فایل    کارورزی 3

   کارورزی 3

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 60

 

 

 

 

چکیده:

ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺷﻐﻞ اﻧﺒﯿﺎء ، درس دادن:ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﺎن ، ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ : ﻫﺪف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻧﯿﮑﻮ و ﺳﺎﻟﻢ . در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ، اداﻣﻪ ی ﺣﯿﺎت و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ . ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ . ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای ، داﻧﺶ ﻫﺎ ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ، و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ او داﺷﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از آن ﻧﺒﻮد . وﭼﻪ ﺑﺴﺎ وﺟﻮدش ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮐﺎرآﻣﺪ وارد اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

از ﺑﺪو ورودﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺣﺮﻓﻪ ی ﺧﻄﯿﺮﻣﻌﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد . داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی درس ﻫﺎ و واﺣﺪ ﻫﺎی ﻧﻈﺮی ، واﺣﺪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ . ﮐﺎرورزی ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮی ﮐﻪ ازواﺣﺪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، از ﺗﺮم ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﻣﯿﺴﺮﻣﯽ ﺳﺎزد.

 

مقدمه:

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ، ﺑﺮای ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ، ﻧﻘﺶ ﮐﺎر ﺧﺪاﯾﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻮره ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ص)ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

«اﻗﺮأ ﺑﺎﺳﻢ رﺑﮏ اﻟﺬی ﺧﻠﻖ ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻋﻘﻞ اﻗﺮء و رﺑﮏ اﻻﮐﺮم اﻟﺬی ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ»

در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺻﻔﺖ  ﺗﻌﻠﯿﻢ  ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ : ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ، ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ : ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﮔﯿﺮی از رﺳﻮﻻن اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺮورش و آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﻫﻤﺖ ﻣﯽ ﮔﻤﺎرﻧﺪ.

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎنﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﮐﺎر آﻣﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ، ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در درﺟﻪ ای ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ ازاﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ، ﮐﺎرورزی ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮی ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﮔﺬراﻧﺪن ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﻼس درس وﺗﻤﺮﯾﻦ ، ﺗﺪرﯾﺲ ، ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﯽ و ....... اﺳﺖ . ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﺎرورزی ﮐﻪ آﺧﺮ ﻫﺮ ﺗﺮم ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮط اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻢ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺗﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آوردن و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻔﯿﺪی دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ، ﮐﻪ نشانگر میزان تاثیر ﺗﺄﺛﯿﺮ و اﻓﺎده ی اﯾﻦ واﺣﺪ درﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺪن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.

 


دانلود با لینک مستقیم


فایل کارورزی 3

تحقیق درباره برنامه نویسی و زبانهای برنامه نویسی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره برنامه نویسی و زبانهای برنامه نویسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

 

1 . 3 . 5 ـ پاسکال : در این بخش یک ارزیابی از ویژگیهای پاسکال برای برنامه نویسی بزرگ ارائه می کنیم . به همین دلیل نسخة اصلی زبان را دراینجا در نظر می گیریم . اکثر بی مناسبتی های بحث شده در اینجا توسط تأکیدات انجام شده توسط اجراهای مدرن تصحیح شده اند . روالها و توابع برای تجزیة یک برنامه به مدول ها می باشد که می توانند برای اجرای آبسترهای روالی استفاده گردند بنابراین زبان صرفاً برنامه نویسی روالی را پشتیبانی می کند . بعضی نسخه های بعدی زبان باعث اصلاح نسخة اصلی پاسکال با افزودن ویژگی های برنامه نویسی شئ گرا و مدول گرا شده اند. یک برنامة پاسکال دارای ساختار شکل S.6 است . یک برنامه شامل عملیات و عبارت ها می باشد . عملیات توسط زبان فراهم می شوند یا بصورت تابع و روال مطرح می گردند . یک روال یا تابع حاوی بیان ثوابت ، انواع ، متغیرها و سایر روال ها وتوابع است سازمان یک برنامة پاسکال یک ساختار درختی از مدول ها است . ساختار درختی لانه ای کردن مدول هایی سطح پایین تر را نشان می دهد . لانه ای کردن برای کنترل دورنمایی اسامی بیان شده در داخل مدول ها مطابق با قانون اتصال استاتیک مطرح شده در بخش 4 . 7 . 2 ، استفاده می شود .

شکل ص 17

برای دسترسی به ساختار برنامه های پاسکال ، مثال زیر را در نظر بگیرید .

فرض کنید که طرح مدولار از بالا به پایین یک مدول A دو مدول را تعریف کند ، C , B . و آبستره های روالی کمکی را فراهم نماید . مدول B دو آبستر کش روالی خصوص را فرا می خواند که توسط مدول E , D فراهم می شوند . مدول C یک آبستراکشن روالی خصوص را فرا می خواند که توسط مدول F فراهم می شود .

شکل S.7 یک ساختار لانه بندی را برای یک برنامه ای نشان می دهد که شرایط های طرح را ارضاء می نماید .

شکل ص 18

یک مسئلة اساسی با جواب شکل 7. 5 آن است که ساختار محدودیت ها را بر موارد یافت شده در طراحی تحمیل نمی کند . در واقع ،‌ساختار امکان فراخوانی های متعدد دیگر را فراهم می سازد . مثلاً می تواند A,B,C را فرابخواند . C میتواند A,B را فرابخواند و غیره از طرف دیگر ، ساختار 7 .5 بعضی شرائط را تحمیل می کند که ممکن است نامطلوب باشند . بعنوان مثال ، اگر ما کشف کنیم که مدول F به آبستراکشن روالی فراهم شده توسط مدول E احتیاج دارد ، ساختار فعلی دیگر کافی نمی باشد . شکل 8 . 5 یک آرایش مجدد ساختار برنامه را نشان می دهد که با این نیاز جدید سازگار است . مسئله با این سازمان جدید آن است که ساختار دیگر تفکیک سلسله مرتبه ای آبستراکشنی را نمایش نمی دهد . مدول E یک آبستراکشن کمکی است که توسط A بکار می رود ، اگر چه تنها دلیل برای تعویض آن در آن سطح در درخت آن است که هر دو مدول B, F لازم است به آن مراجعه کنند . مسائل مشابهی برای متغیر ها ، ثابت ها ،‌و انواع رخ می دهند . ساختار درخت دسترسی به متغیر های بیان شده را در محول های محصور کننده فراهم می کند . بعلاوه ، اگر هر مدول N,M لازم باشد که یک متغیر را به اشتراک بگذارد ، این متغیر ممکن است در مدولی بیان شود که از لحاظ


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره برنامه نویسی و زبانهای برنامه نویسی

تحقیق درباره کارون 3 قریشوندی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره کارون 3 قریشوندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 96

 

جزوه تکنولوژی گاورنرهای نیروگاه کارون 3

گشودگی دریچه های توربین، سرعت و قدرت خروجی از ژنراتورها بوسیله گاورنرهای دیجیتالی کنترل می شوند که روی تابلو گاورنر نصب شده اند ابعاد این تابلو 2200*800*800 میلی متر می باشد محل قرار گرفتن آن بطور مشترک با تابلو کنترل واحد U.C.B می باشد جهت اطلاعات بیشتر به نقشه شماره 061824-2840 رجوع شود.

طراحی سیستم گاورنر طوری است که از دو قسمت کاملا" مجزا تشکیل شده که هر قسمت به تنهایی کنترل کامل سیستم را بعهده می گیرد و با نام های گاورنر اصلی و گاورنر پشتیبان نامیده می شوند.

علاوه بر تجهیزات فوق تابلو گاورنر مجهز به دستگاههای دریافت اطلاعات مجزا کننده سیگنال و سیگنال های مکالماتی می باشد.

مشخصات گاورنرهای دیجیتالی

1. منبع تغذیه با شماره 1- POWER. SUPPLY MODULE PCD4N210

2. حافظه برای مشتری 1- USER. MEMORY MODULE PCD7R110

3 . واحد پردازشگر زوجی با تابلوهای اینتر فیس با شماره

PCD4 M445 1- DOUBLE PROCESSOR MODULE WITH SERIAL IN TERFACE گاورنر پشتیبان با پردازشگر فرد BACK UP GOVERNOR WITH SINGLE PROCESSOR MODULE

4. دو عدد واحد ورودی زوجی 2. BINARY INPUT MODULES PCD4E

5. دو واحد خروجی زوجی 2. BINAR OUT PUT MODULES PCD4A400 6. دو واحد آنالوگ با 4 ورودی و 2 خروجی PCD4W100

7. یک واحد انتقال دهنده سرعت جهت اندازه گیری سرعت PCD4 F2001 راهنمای روش صحیح بهره برداری از دستگاه روی یک کارت الکترونیکی فشرده (EP ROM) ذخیره شده تا در صورت قطع برق بمدت نسبتا" طولانی اطلاعات از دست نرود.

تمام واحدهای حافظه داخلی از جمله حافظه کار به برق DC وصل شده بنابراین شرایط افت لحظه ای ولتاژ مشکلی ایجاد نمی کند واحدهای ورودی و خروجی بر اساس مشخصه های نیروگاه تنظیم شده اند.

1.2 تابلو گاورنر ترمینال بهره برداری OPERATOR TERMINAL

عملیات زیر را بوسیله ترمینال بهره برداری می توان انجام داد.

1. بهره برداری محلی از واحد

2. نشان دادن مقادیر غیرعادی پارامترهای مختلف

3. نشان دادن عملکرد آلارم ها و ریست نمودن آن

4. نشان دادن تاریخچه آلارمها

5. انجام وظایف مخصوص

پریک از گاورنرهای اصلی یا پشتیبان دارای ترمینال بهره برداری جداگانه می باشند برای گاورنر اصلی ترمینال بهره برداری روی درب تابلو گاورنر نصب شده است. ترمینال بهره برداری گاورنر پشتیبان روی درب جلو تابلو کنترل، سیستم روغن نصب شده است.

1.3 دستگاههای خارجی EXTERNAL DEVICE

دستگاههای مورد نیاز پردازش اطلاعات ( سرعت-وضعیت دریچه ها-قدرت) و تقویت کننده های مجزا بمنظور تفکیک سیگنال ها و انتقال آنها در تابلو گاورنر نصب شده اند.

1-4 منبع تغذیه: POWER SUPPLY

تغذیه تابلو گاورنر بوسیله دو عدد کنورتر DC/DC تامین میگردد انرژی خروجی از یک کنورتر برای مجموعه گاورنر کافی می باشد و کنورتر شماره 2 کاملا" آزاد می باشد و برای بالا بردن ضریب اطمینان و پایداری شبکه در شرایط غیر عادی در نظر گرفته شده . انرژی مورد نیاز رله های اینتر فیس راه دور و فرمان سیگنال های گاورنر اصلی و پشتیبان از طریق تابلو عمومی کنترل ولتاژ تامین می گردد.

در سیستم منبع تغذیه کنورتر DC/DC سومی بمنظور تامین انرژی مورد نیاز رله های راه دور وجود دارد.

2 . شرح تجهیزات گاورنر DIS CRIPTION OF THE GOVERNOR FUNCTION

2.1 کنترل سرعت: SPEED CONTROL

در کنترل سرعت میزان گشودگی دریچه های متحرک توربین بوسیله گاورنر PIDP که یک گاورنر تناسبی- مشتق گیر و انتگرال گیر دائمی می باشد محاسبه می شود و همچنین مقایسه سرعت تنظیم شده و سرعت عملی را نیز بعهده دارد.

تنظیم گشودگی دریچه های متحرک توربین بوسیله حد دریچه ها (GATE LIMIT) تعیین میگردد. و نباید در محدوده ای که باعث ایجاد خوردگی( CAVITATION ) روی پره های توربین میگردد تنظیم شود . زمانی که دژنکتور ژنراتور قطع می باشد کنترل سرعت بوسیله درصد پائینی از گشودگی دریچه های متحرک توربین صورت میگیرد اصطلاحا" این حالت را بهره برداری بدون بار میگویند ( NO LOAD OPERATION)

در مدار استارت ژنراتور میزان مجاز گشودگی دریچه های متحرک توربین از قبل مشخص و معین شده است و در زمانی که ژنراتور با شبکه پارالل می گردد میزان گشودگی دریچه های متحرک توربین با توجه به ارتفاع دریاچه بستگی به میزان قدرت درخواست شده از ژنراتور دارد. مدار کنترل سرعت ژنراتور را زمانی که به شبکه سراسری وصل است می توان بطریق دستی و یا اتوماتیک فعال نمود. چنانچه بهره برداری مجزا مشاهده شود در هر دو حالت گشودگی دریچه های متحرک توربین فعال نمی گردند.( دستی-اتوماتیک)

در حالت های کنترل گشودگی و کنترل قدرت سوئیچ کنترل سرعت قطع می باشد.

2.1.1 کنترل تنظیم سرعت CONTROL OF SPEED SET POINT

زمانی که گاورنر استارت شود تنظیم سرعت براساس 100% سرعت نامی بطور اتوماتیک انجام می شود و زمانی که کنترل سرعت فعال باشد سرعت بین 90 تا 110 درصد بصورت های زیر کنترل می گردد.

1. توسط سیگنال های ورودی راه دور در صورتیکه کنترل سیستم روی حالت کنترل از دور باشد .

2. توسط بوش باتم از روی ترمینال بهره برداری در صورتیکه کنترل روی حالت محلی باشد.

برای برابری سرعت در هنگام پارالل نمودن اتوماتیک ژنراتور با شبکه فرمان های داده شده بوسیله سیستم سنکرونایرینگ باعث عملکرد ورودی های راه دور میگردد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره کارون 3 قریشوندی

گزارش کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش 24 ص

اختصاصی از یاری فایل گزارش کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

«بسمه تعالی»

موضوع : تحقیق کارآموزی

فصل اول

با توجه به معیارهایی که برای شناخت افراد موفق یاد گرفتید بایکی از افراد موفق مصاحبه ای ترتیب دهید و گزارش خود را در کلاس درس بخوانید ( از دبیر خود درباره شیوه مصاحبه کردن راهنمائی بخواهید)؟

مصاحبه ای با دانشجوی پزشکی : در این گزارش ازمصاحبه با دانشجویی انجام داده ام که رشته پزشکی را در دانشگاه سراسری می خواند. او با وجود نداشتن پدر و تکیه گاه و با وجود مشکلات فراوان مالی بخاطر داشتن هدف مشخص نهایت سعی را نمود. او می گوید برای دستیابی به هدفش تلاش و کوشش فراوان نموده و ازابتدا راه با آگاهی مصمم بوده که به این هدف خود برسد. او برای رسیدن به این هدف با افراد موفق مشورت نموده و از آن ها پیروی کرده است. این خانم موفق در ابتدا برنامه روزانه و هفتگی خود را تنظیم نموده و با کنترل وقت خود دستیابی به اهدافش را سرعت بخشید و سرنوشت خود را در اختیار گرفت. او می گوید گاهی اوقات تنها سه یا چهار ساعت در شبانه روز می خوابید و از هیچ شکستی هراس نداشت. نهایت استفاده را از استعدادهایم می نمودم و با صبر و شکیبایی راه را هموار می کردم و از فرصت های بدست آمده نهایت استفاده را می نمودم. از همان ابتدا ازهدف خود آگاه بوده و در حال حاضر نهایت رضایت را دارم و برای رسیدن به موفقیت های بیشتر گام های بزرگتری بر می دارم.

فصل دوم

با یکی از صاحبان کسب و کار محله یا منطقه تان مصاحبه کنید و درباره سیر شغلیش تحقیق کنید ونتیجه آن را در کلاس بخوانید؟

مصاحبه با مغازه دار : آقای رضایی یکی از کاسبان محله است که لباس مردانه می فروشد او علاقه زیادی به کار خود دارد . او می گوید چون از کار کردن برای دیگران برایم سخت بود تصمیم گرفتم


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش 24 ص
1 2 3 4 5 ... 7 >>